Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Makelaarskantoor Dijkhuizen B.V handelend onder de naam Dijkhuizen Garantiemakelaars


1. Makelaarskantoor Dijkhuizen B.V. ( Handelsnaam: Dijkhuizen Garantiemakelaars) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Makelaarskantoor Dijkhuizen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27153932.
2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dijkhuizen Garantiemakelaars. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
3. De overeenkomst tot opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, danwel bij gebreke daarvan en bij gebreke van een schriftelijke afwijzing door opdrachtgever van de offerte door een begin van uitvoering van de opdracht door Dijkhuizen Garantiemakelaars.
4. Alle offertes en aanbiedingen van Dijkhuizen Garantiemakelaars zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

5. Behoudens voor zover zulks naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Dijkhuizen Garantiemakelaars beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Dijkhuizen Garantiemakelaars in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

6. Bij opdrachten die voor een periode van langer dan 6 maanden zijn aangegaan geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden, direct voorafgaande aan het bekend maken van de schade aan Dijkhuizen Garantiemakelaars.
7. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de schade doch uiterlijk binnen zes maanden na afronding van de opdracht bij Dijkhuizen Garantiemakelaars te worden ingediend. Na voornoemd tijdstip kan zij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden.
8. Dijkhuizen Garantiemakelaars is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, waaronder -niet uitsluitend- wordt verstaan: geleden verlies, verlies van verwachte omzet, data en gederfde winst.
9. Dijkhuizen Garantiemakelaars is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit onjuist aan haar verstrekte gegevens.

10. Dijkhuizen Garantiemakelaars is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Dijkhuizen Garantiemakelaars zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dijkhuizen Garantiemakelaars is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Dijkhuizen Garantiemakelaars is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dijkhuizen Garantiemakelaars sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of andere derde partij.
11. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van Dijkhuizen Garantiemakelaars, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalig werknemers en/of partners, inclusief hun erfgenamen. De cliënt vrijwaart Dijkhuizen Garantiemakelaars tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

12. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Dijkhuizen Garantiemakelaars vast te stellen uurtarieven.
13. Boven een half uur enkele reis wordt reistijd in rekening gebracht.

14. Door Dijkhuizen Garantiemakelaars ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

15. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De kosten en werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

16. Bij overschrijding van voormelde betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van cliënt met een minimum van 15% van de openstaande declaraties. Dijkhuizen Garantiemakelaars heeft het recht om ook hetgeen zij voorwaardelijk of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt is verschuldigd. Cliënt heeft geen recht tot verrekening of opschorting. Voor het doel van deze bepaling wordt onder cliënt ook begrepen groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van cliënt. Dijkhuizen Garantiemakelaars is bij het uitblijven van tijdige betaling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
17. Indien een vastgestelde afspraak met Dijkhuizen Garantiemakelaars minder dan 48 uur van tevoren door opdrachtgever wordt geannuleerd, kunnen de overeengekomen uren in rekening worden gebracht.

18. Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen wordt toegepast.

19. Dijkhuizen Garantiemakelaars is bevoegd de nakoming van de verplichtingen na sommatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

20. Voorts is Dijkhuizen Garantiemakelaars bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dijkhuizen Garantiemakelaars kan worden gevergd.

21. Indien Dijkhuizen Garantiemakelaars tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
22. Alle tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst door Dijkhuizen Garantiemakelaars verrichte werkzaamheden of onkosten zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

23. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met Dijkhuizen Garantiemakelaars overeengekomen worden.

24. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Dijkhuizen Garantiemakelaars aanvaarde opdracht van toepassing. Zij zijn ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
25. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Dijkhuizen Garantiemakelaars is exclusief onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.
26. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

27. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd in de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27153932 en kunnen worden geraadpleegd op de website van Dijkhuizen Garantiemakelaars: www.dijkhuizenmakelaars.nl.